Slide 1 jFlow Plus
Slide 1 jFlow Plus
Slide 1 jFlow Plus
glares

NAŠE SLUŽBY


Daňová evidence

 • registrace u finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení
 • výběr a zavedení účetního systému
 • definice sestavení účetních knih, deníků a pokladen
 • fakturace
 • evidence a zaúčtování DPH
 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty včetně záznamní povinnosti
 • operativní evidence drobného dlouhodobého hmotného majetku a evidence dlouhodobého hmotného majetku
 • zpracování výkazu majetku a závazků; výkazu příjmů a výdajů
 • účetní evidence hmotného a nehmotného majetku (karty majetku) 
 • zpracování průběžných přehledů o příjmech a výdajích
 • vedení knihy daňových dokladů, seznamu daňových dokladů a záznamové povinnosti DPH
 • spolupráce při provádění inventur
 • účast při všech kontrolách finančních úřadů, zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení
 • statistické výkazy
   

Podvojné účetnictví

 • registrace u finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení
 • vytvoření optimální účetní osnovy
 • zavedení účetního systému
 • účtování dokladů
 • sestavení účetních knih vč. syntetických a analytických účtů
 • sestavení výsledovky hospodaření společnosti, střediska nebo zakázky
 • zpracování přiznání DPH včetně záznamní povinnosti, knihy daňových dokladů a seznamu daňových dokladů
 • účetní evidence hmotného a nehmotného majetku (karty majetku a inventurní soupisy)
 • sestavení roční účetní závěrky
 • zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně příloh
 • vypracování statistických výkazů a přehledů Cash Flow
 • spolupráce při provádění inventur
 • účast při kontrolách finančních úřadů, zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení

Mzdová agenda a personalistika

 • registrace u finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení
 • příprava pro uzavírání pracovních smluv
 • zpracování a vyhotovení dohod o provedení práce a pracovní činnosti
 • vyhotovení dohod o hmotné odpovědnosti
 • výpočet mezd zaměstnanců (výplatní pásky, podpisové listiny), evidence mzdových složek zaměstnanců
 • rekapitulace mezd a vyčíslení odvodů
 • vypracování přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
 • vypracování bankovních příkazů pro peněžní ústavy na odvody mezd
 • roční vyúčtování daně ze závislé činnosti
 • vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • vyhotovování zápočtových listů
 • účast při kontrolách finančních úřadů, zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců
 • potvrzení zdanitelných příjmů zaměstnanců
 • sepisování výpovědí
 • organizace výběru zaměstnanců

Ekonomické poradenství

 • ekonomické poradenství
 • účetní poradenství
 • poradenství při výběru optimální formy podnikání (fyzická osoba, sdružení, s.r.o., v.o.s., a.s., k.s) a odborná pomoc při jejich založení
 • účast na obchodních jednáních
 • zpracování podkladů a žádostí o úvěry
 • poradenství a odborná pomoc při organizačních změnách a ukončení podnikání
 • likvidace společností

Daně

 • daň z příjmu fyzických a právnických osob
 • daň z přidané hodnoty
 • daň dědická a darovací
 • daň z nemovitostí
 • daň z převodu nemovitostí
 • daň silniční
 • daň spotřební
 • daň vybíraná zvláštní sazbou

Ostatní

 • podnikatelské záměry
 • zakládání společností
 • účetnictví a daňové evidence
 • kontrola účetnictví s dohledem ve Vaší firmě
 • opravy účetnictví a rekonstrukce účetnictví a daňové evidence
 • sepisování smluv  a komerční služby
 • administrativní služby – dopisy, žádosti, upomínky, oznámení...
 • archivace dat

Speciální nabídka

 • zakládání společností
 • řešení provozních problémů a potíží prostřednictvím advokátních služeb
 • likvidace společností
 • návrhy a řešení insolventních situací a stavů
 • krizová řešení
 • medializační služby

 

 

 
glares